Spelregels

IRIS Arbo

Inleiding
IRIS Arbo BV heeft als doelstelling het werk van (zelfstandig) bedrijfsartsen en arbodiensten administratief te ondersteunen, tegen zo laag mogelijke kosten.

Overeenkomst
Het gebruik van de applicatie door een bedrijfsarts of arbodienst is  onder voorbehoud van goedkeuring door IRIS Arbo BV. Indien men blijvend van de software gebruik wenst te maken zal een abonnement worden aangegaan. Tijdens de eerste maand van het gebruik ontvangt u een overeenkomst voor het abonnement.

De duur van dit abonnement is voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Einde abonnement
Na het beëindigen van het abonnement bewaart IRIS Arbo BV de opgeslagen elektronische dossiers gedurende 2 maanden kosteloos. Na deze periode (of eerder, indien gewenst) zullen de dossiers op een medium worden geplaatst (USB-stick, CD-Rom of ander medium) en aan de voormalig abonnementhouder worden verstrekt ten einde aan de wettelijke bewaartermijn te voldoen. De kosten hiervoor bedragen € 99,00 euro, inclusief het aangetekend verzenden van het medium, ex. BTW.

Een alternatief is om IRIS Arbo BV de data op haar servers te laten bewaren tot de wettelijke bewaartermijn verstreken is. Kosten hiervoor bedragen € 99,00 per jaar. Bij het in gebreke blijven van de betalingsverplichting, vervalt ook de plicht van IRIS Arbo BV om aan de wettelijke bewaartermijnen te voldoen.

Gebruik van de software
De software is bestemd voor gebruik als administratieve ondersteuning van artsen in hun dagelijkse praktijk van bedrijfsarts. Elk ander gebruik is niet toegestaan. Eventuele schade die is ontstaan door gebruik van de software, anders dan waarvoor de software bedoeld is, is niet te verhalen op de leverancier van de software. De leverancier is niet aansprakelijk voor het
slecht of niet verborgen houden van uw persoonlijke wachtwoorden of voor het -na uitlenen of verlies van het apparaat- in de openbaarheid gebrachte (medische) gegevens.

Privacy en geheimhouding
IRIS Arbo BV verstrekt geen van de gegevens vastgelegd in de database aan enige derde. Het verantwoordelijk personeel van IRIS Arbo BV is via een geheimhoudingsclausule gehouden om de gegevens waar tijdens het  dienstverband kennis van is genomen, vertrouwelijk te behandelen.

Hardware
De software (IRIS Arbo) is zogenaamd webbased. Overal ter wereld kunt u bij uw medische dossiers als u ter plaatse beschikt over een werkende internet verbinding. Deze lokale internetverbinding valt echter buiten de verantwoordelijkheid van IRIS Arbo BV.

Ondersteuning
IRIS Arbo BV is tijdens kantooruren bereikbaar voor het melden van storingen en gebreken aan de software. Indien vaststaat dat de storing en of het gebrek afwijkt van de functionele specificaties zal dit kosteloos door IRIS Arbo BV worden aangepast, zodat de software weer voldoet aan de functionele specificaties. IRIS Arbo BV heeft de intentie om een storing binnen 24 uur te verhelpen, afwijkingen hiervan zijn evenwel mogelijk.

Buiten de gebruikelijke kantooruren en tijdens weekenden en feestdagen kan altijd via e-mail melding worden gedaan van enige storing of gebrek, IRIS Arbo BV zal in principe de eerstvolgende werkdag reageren.

Onderhoud
IRIS Arbo BV zal steeds onderhoud plegen aan de applicatie, maar ook uitbreidingen doorvoeren. IRIS Arbo BV spant zich in om de applicatie continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de applicatie te allen tijde beschikbaar zal zijn. Er zal geen toegang tot de applicatie zijn op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de applicatie worden
uitgevoerd. IRIS Arbo BV zal deze werkzaamheden zo veel mogelijk laten plaatsvinden op tijden dat de bedrijfsartsen daarvan de minste last hebben.

Geldigheid voorwaarden en toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn een afspiegeling van de algemene voorwaarden IRIS Arbo BV als gedeponeerd bij de KvK. Het Nederlands recht is van  toepassing.

 

Spelregels